GDPR

Informace o zpracování osobních údajů čtenáře Obecní knihovny Syrovice
1. Obec Syrovice se sídlem Syrovice 298, 664 67 Syrovice, IČO: 00282634 (dále jen Obec), která je zřizovatelem Obecní knihovny Syrovice, organizační složka (dále jen knihovna) Vás informuje o tom, že v postavení správce osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů (pro účely této Informace Obec používá pro Vaši osobu pojem čtenář). Čtenářem je fyzická osoba, která se v knihovně registruje.
2. Obec zpracovává tyto osobní údaje čtenáře:
a) osobní údaje, které jsou nezbytné pro využívání služeb knihovny v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště,
b) osobní údaje související s registrací v tomto rozsahu: číslo čtenářského průkazu, rok registrace, poplatek, datum zápisu,
c) osobní údaje související s výpůjčkou v tomto rozsahu: datum výpůjčky, počet vypůjčených svazků, druh výpůjčky,
d) osobní údaje umožňující kontakt v rozsahu: telefonní číslo, e-mailová adresa, pokud je čtenář Obci sdělí.
3. Zpracování shora uvedených osobních údajů čtenáře je v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů, neboť je nezbytné
a) pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je čtenář,
b) pro splnění právní povinnosti, která se na Obec vztahuje (např. knihovní zákon, účetní a daňové předpisy),
c) pro účely oprávněných zájmů Obce – zejména pro účely vedení evidence, vyřizování stížností, vymáhání pohledávek apod.
4. Právo Obce na zpracování osobních údajů čtenáře vyplývá ze zákonné úpravy ochrany osobních údajů - nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
5. Osobní údaje čtenáře Obec předává v nezbytně nutném rozsahu těmto subjektům:
a) orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění a v zákonném rozsahu (zejména orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu atd.);
b) zpracovatelům, kteří Obci poskytují daňové, účetní a právní služby a kteří poskytují dostatečné záruky k tomu, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů;
c) zpracovatelům, kteří Obci poskytují webhostingové služby, služby datového úložiště, poskytovatelům softwaru a softwarových aplikací.
6. Obec prohlašuje, že osobní údaje čtenáře neposkytuje žádné třetí osobě ani je žádné třetí osobě nepředává za účelem jejich marketingového využití. Také osobní údaje nepředává do třetích zemí.
7. Osobní údaje čtenáře Obec zpracovává po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, v němž došlo k ukončení registrace čtenáře. Po uplynutí této doby jsou zpracovávané osobní údaje Obcí skartovány.
8. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má čtenář tato práva:
a) požadovat od Obce přístup ke svým osobním údajům za účelem zjištění rozsahu osobních údajů, které o něm Obec zpracovává,
b) na opravu svých osobních údajů zpracovávaných Obcí,
c) na omezení zpracování svých osobních údajů ve vymezených případech,
d) na výmaz zpracovávaných osobních údajů,
e) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případě, že důvodem zpracování je oprávněný zájem Obce. V tomto případě je Obec povinna ukončit zpracování, pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování na straně Obce nepřevažují nad zájmy nebo právy a svobodami čtenáře,
f) právo podat proti zpracování svých osobních údajů stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údaje ČR, bližší informace lze získat na https://www.uoou.cz,
g) právo obrátit se na Pověřence pro ochranu osobních údajů jmenovaného Obcí na adrese dpo@syrovice.cz.
9. Další informace o zpracování osobních údajů Obcí včetně způsobu uplatnění práv jsou uvedeny na webových stránkách na adrese www.syrovice.cz.

VÝBĚR Z NOVINEK PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE:
 
                                    
 ZE SÉRIE DENÍK MALÉHO POSEROUTKY:
 
    
 

 

                                                                                 DOPORUČUJEME z výměnného  fondu:
 
 
Pro milovníky napětí
 
 
 
 
 
 
 
 

pondělí 15 - 19 hod.

Obecní knihovna Syrovice, Syrovice 298, 664 67, Syrovice, e-mail: knihovna.syrovice@volny.cz