Knihovní řád

Výtah z knihovního řádu

Registrace uživatele

Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád knihovny. Při zápisu uživatel předloží svůj platný doklad totožnosti, za děti do 15ti let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce. Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně. Svým podpisem na přihlášce uživatel dává souhlas s knihovním řádem.
Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.
Veškeré finanční částky (registrační, manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle stanovení v knihovním řádu a ve výši stanovené ceníkem.
Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.
 
Výpůjční služba
 
Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řádem knihovny. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel. 
Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu.
Uživatel má možnost požádat o meziknihovní výpůjční službu v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny.
Při nedodržení výpůjční lhůty jsou na uživateli vymáhány sankční poplatky dle platného ceníku.
Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen neprodleně nahlásit a knihovně uhradit.
 
Přístup na Internet
 
Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s Internetem, řídit se jeho ustanoveními a dbát pokynů knihovníka.
Práce v síti Internet je bezplatná.
Knihovna není zodpovědná za obsah souborů a informací nalezených na Internetu.
Uživatel nesmí vyhledávat, prohlížet a nahrávat materiály obsahu pornografického a propagujícího rasismus, materiály nábožensky a národnostně urážející, podněcující k násili nebo k užívání drog a všechny další materiály, které jsou v rozporu se zákonem.
Náklady, které vzniknou nedodržením pravidel stanovených provozním řádem pro práci s Internetem, je uživatel povinen uhradit.
Uživatel musí respektovat soukromí ostatních uživatelů.

 

VÝBĚR Z NOVINEK PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE:
 
                                    
 ZE SÉRIE DENÍK MALÉHO POSEROUTKY:
 
    
 

 

                                                                                 DOPORUČUJEME z výměnného  fondu:
 
 
Pro milovníky napětí
 
 
 
 
 
 
 
 

pondělí 15 - 19 hod.

Obecní knihovna Syrovice, Syrovice 298, 664 67, Syrovice, e-mail: knihovna.syrovice@volny.cz